Available courses

Розвиток професійних компетентностей та використання інформаційно-комунікативних і цифрових технологій в науковій діяльності є наріжними каменями діяльності науково-педагогічних працівників. 
Для кого цей курс? Для науково-педагогічних працівників, які прагнуть впорядкувати свої публікації та підвищити цитування; для членів редакційних колегій конференцій та журналів; для працівників наукових відділів.
Форма підвищення кваліфікації: інституційна.
Формат проведення: онлайн, Moodle.
Напрями підвищення кваліфікації:
- розвиток професійних компетентностей;
- використання інформаційно-комунікативних і цифрових технологій у науковій  діяльності.

Детальніше

The development of professional competencies and the use of information and communication and digital technologies in scientific activities are the cornerstones of scientific and pedagogical workers.
Who is this course for? For research and teaching staff who want to organize their publications and increase citations; for members of editorial boards of conferences and magazines; for employees of scientific departments.
Form of professional development: institutional.
Format: online, Moodle.
Areas of professional development:
- development of professional competencies;
- use of information and communication and digital technologies in scientific activity